10 клас фізика

1. Готуємося до контрольної роботи з теми "Динаміка" ( 1 частина)
  Домашня контрольна робота з  теми "Закони Ньютона. Закон всесвітнього тяжіння"

 

 1. Парашутист опускається, рухаючись рівномірно пря­молінійно. Дії яких тіл компенсуються при такому русі?
 2. Чи можна систему відліку, пов'язану з ліфтом, вважати інерціальною у випадку, коли ліфт: а) рухається при­скорено вгору; б) рухається рівномірно вгору; в) руха­ється сповільнено вниз?
 3. Як рухається потяг, якщо яблуко, що випало з рук пасажирки: а) рухається відносно вагона вертикально вниз; б) під час падіння відхиляється вбік; в) відхи­ляється вперед по ходу потяга; г) відхиляється на­зад відносно напрямку руху потяга?
 4. Визначте масу м'яча, який під дією сили 50 мН набу­ває прискорення 10 см/с2.
 5. За графіком швидкості тіла визначте мо­дуль і напрямок рівнодійної сил, що діють на автомобіль масою 1,5 т. 
 6. Автомобіль масою 4 т, рухаючись зі швидкістю 18 км/год, починає гальмувати і зупиняється, прой­шовши 50 м. Визначте силу гальмування.
 7. Під дією сили 3 кН швидкість руху вантажівки масою 6 т зросла від 54 км/год до 90 км/год. Визначте час
 8. Тенісист б'є ракеткою по м'ячу. На яке з тіл (ракетку чи м'яч) діє в момент удару більша сила?
 9. Два хлопчики розтягують мотузку, посередині якої за­кріплено динамометр. Кожен із хлопчиків прикладає силу 150 Н. Дайте відповіді на такі запитання: а) що по­каже динамометр; б) яке значення має рівнодійна сил, прикладених до мотузки?
 10. У порту на відстані 200 м один від одного стоять два танкери, маса одного з них становить 150 000 т. Визна­чте масу іншого, якщо сила гравітаційного притягуван­ня між ними становить 20 Н.
 11. Визначте прискорення вільного падіння на Меркурії, маса якого становить 3,36* 1023 кг, а радіус — 2440 км.
 12. Тіло рухається по колу радіусом 20 м під дією сили 400 Н. Маса тіла 40 кг. Знайти швидкість руху і частоту обертання.
 
 
 
2. Опрацьовуємо тему "Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух".

Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу

Імпульс тіла (імпульс, кількість руху) — це векторна фізична величина, що позначається  (від англ. push — поштовх) і дорівнює добутку маси тіла на його швидкість: .
Користуючись поняттями імпульсів (імпульсу тіла та імпульсу сили , де t — час дії сили), виразу другого закону Ньютона можна надати більш загального вигляду. 
Нехай прискорення тіла стале. Тоді
;

Таким чином, , тобто зміна імпульсу тіла дорівнює імпульсу сили. Таке визначення другого закону Ньютона є універсальним, застосовним при будь-яких швидкостях тіл.
На досліді легко виявити незмінність повного імпульсу замкненої системи тіл, тобто сукупності тіл, які взаємодіють лише між собою. 
Приклади: людина вистрибує на берег із човна, а човен трохи відпливає від берега; гармата отримує «віддачу» при вилітанні з її жерла снаряда.

У результаті узагальнення багатьох дослідів і спостережень сформульовано закон збереження імпульсу: векторна сума імпульсів n тіл, що утворюють замкнену систему, не змінюється при їх взаємодії: , або .
Отже: .
Проявом закону збереження імпульсу є реактивний рух — рух тіла (наприклад, каракатиці, медузи, ракети) за рахунок викидання (вилітання) з нього струменю рідини або газу.
 
Опрацюйте § 28 – 29. Розв'яжіть впр.18 (1,3), впр. 19 (3)